برای حل دستگاه چند معادله چند مجهول می توان از روشهای زیر در Matlab استفاده کرد.

1- روش مستقیم حل دستگاه چند معادله چند مجهول :

برای حل مستقیم دستگاه می توان از دستور Solve استفاده کرد . فقط به خاطر داشته باشید که هر معادله باید حتما بین علامت های ' و ' قرار گیرد.

مثال :

حل دستگاه معادلات زیر

حل در متلب :

S = solve ( 'x+y+z=6' , 'x-y^2+2*z=7' , 'x+y-z=0' )

S=[S.x S.y S.z]

پاسخ های متلب :

S =

    x: [2x1 sym]
    y: [2x1 sym]
    z: [2x1 sym]

 
S =
 
[ 2,  1, 3]
[ 5, -2, 3]

2- استفاده از قاعده کرامر و ماتریس مقادیر ویژه

این روش برای زمانی مناسب است که مسائل مربوط به ارتعاشات را حل می کنیم . در این روش نیازی به تغییر ماتریس های جرم و سختی نیست و به راحتی می توان مساله را حل کرد .

به عنوان مثال :

5x+1y = 2

4x-7y = -5

تبدیل می شود به :

[ 5 , 1 ; 4 , -7] * [x , y ; x , y ] = [ 2 ; -5 ]

حال از دستور Solve برای حل این معادله استفاده می کنیم.