1- المان هایی که توسط jQuery یا JS به صفحه اضافه می شوند قابل انتخاب و کارکرد توسط jQuery نیستند ؟

--> برای رفع این مشکل از متد on. به جای .click یا .change یا ... استفاده کنید. در این متد در بخش اول محدوده تحت نظر معرفی شده و سپس المانی که روی آن عملیات انجام می گیرد.

$(".family_members").on("click", "#remove_family_member_key", function(){            
    var id = $(this).parents().eq(3).attr('id');
    if (id ==='family_member_1'){
       $('#'+id+'').find('input:text').val('');
    }else{                
     $('#'+id+'').remove();
       family_member_count.val( +family_member_count.val() - 1);    
    }
 });

هشدار : در برخی وب سایت ها از متد live. استفاده می شود. این متد از نسخه jQuery 1.7 و بعد از آن پشتیبانی نمی شود.

 

2- از پنجره پیش فرض Alert خسته شده اید؟ نیاز به تایید پیام ها دارید؟

--> از این دو کتابخانه استفاده کنید . SweetAlert و Alertify