برای استفاده از jQuery در Scrachpad می توانید کد زیر را قبل از همه کدها قرار دهید.

 

var script = document.createElement('script');script.src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js";document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

 

ضمنا برای استفاده از تبدیل کننده Javascript تاریخ های میلادی به شمسی (و بالعکس) از کد زیر استفاده کنید (کتابخانه جلالی)

 

// Jalali Functions :)

function gregorian_to_jalali(gy,gm,gd){
 g_d_m=[0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334];
 if(gy > 1600){
  jy=979;
  gy-=1600;
 }else{
  jy=0;
  gy-=621;
 }
 gy2=(gm > 2)?(gy+1):gy;
 days=(365*gy) +(parseInt((gy2+3)/4)) -(parseInt((gy2+99)/100)) +(parseInt((gy2+399)/400)) -80 +(parseInt(gd)) +g_d_m[gm-1];
 jy+=33*(parseInt(days/12053));
 days%=12053;
 jy+=4*(parseInt(days/1461));
 days%=1461;
 if(days > 365){
  jy+=parseInt((days-1)/365);
  days=(days-1)%365;
 }
 jm=(days < 186)?1+parseInt(days/31):7+parseInt((days-186)/30);
 jd=1+((days < 186)?(days%31):((days-186)%30));
 return [jy,jm,jd];
}

function jalali_to_gregorian(jy,jm,jd){
 if(jy > 979){
  gy=1600;
  jy-=979;
 }else{
  gy=621;
 }
 days=(365*jy) +((parseInt(jy/33))*8) +(parseInt(((jy%33)+3)/4)) +78 +jd +((jm<7)?(jm-1)*31:((jm-7)*30)+186);
 gy+=400*(parseInt(days/146097));
 days%=146097;
 if(days > 36524){
  gy+=100*(parseInt(--days/36524));
  days%=36524;
  if(days >= 365)days++;
 }
 gy+=4*(parseInt(days/1461));
 days%=1461;
 if(days > 365){
  gy+=parseInt((days-1)/365);
  days=(days-1)%365;
 }
 gd=days+1;
 sal_a=[0,31,((gy%4==0 && gy%100!=0) || (gy%400==0))?29:28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
 for(gm=0;gm<13;gm++){
  v=sal_a[gm];
  if(gd <= v)break;
  gd-=v;
 }
 return [gy,gm,gd];
}

 

برای استخراج تاریخ فعلی سرور به وسیله jQuery از تابع زیر استفاده کنید :


Date.prototype.yyyymmdd = function() {
  var yyyy = this.getFullYear().toString();
  var mm = (this.getMonth()+1).toString(); // getMonth() is zero-based
    mm = (mm[1]?mm:"0"+mm[0]);
  var dd  = this.getDate().toString();
  dd = (dd[1]?dd:"0"+dd[0]);
    
  //return yyyy + "," + (mm[1]?mm:"0"+mm[0]) + "," + (dd[1]?dd:"0"+dd[0]);// padding
  return { yyyy : yyyy, mm : mm , dd : dd };  
};
var date = new Date();
console.log( date.yyyymmdd() );

 

 

برای تبدیل تاریخ فعلی سرور (تاریخ روز) به شمسی از تابع زیر استفاده کنید :

nowgdate = date.yyyymmdd();
console.log( gregorian_to_jalali(nowgdate.yyyy,nowgdate.mm,nowgdate.dd) );
var nowJalali = gregorian_to_jalali(nowgdate.yyyy,nowgdate.mm,nowgdate.dd);
nowJalali = {yyyy : nowJalali[0] , mm : nowJalali[1] , dd : nowJalali[2]};
console.log(nowJalali);

 

نمونه اجرا شده در وردپرس