اجرای مرورگر در ترمینال لینوکس

با استفاده دستور yum install lynx مرورگر لینکس را نصب کرده و با دستور lynx google.com می توانید سایت های مورد نظر خود را در محیط ترمینال مرور کنید. مرورگرهای مختلف دیگری نیز هستند مانند w3m که از آنها نیز می توانید استفاده کنید. هشت مرورگر تحت ترمینال لینوکس را اینجا ببینید.

مشاهده پورت های باز به همراه آی پی

netstat -nr