برای مانیتورینگ سخت افزار در لینوکس می توانید از نرم افزار htop استفاده کنید.

این نرم افزار در محیط SSH قابل استفاده است و شمایل گرافیکی تر و نمایش اطلاعات بیشتری نسبت به دستور top خود لینوکس دارد. ضمنا قابل سفارشی سازی هم هست.

برای نصب این نرم افزار مطابق زیر عمل کنید :

For RHEL, CentOS & Fedora 32-bit OS

## For RHEL 5, CentOS 5 & Fedora ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
# rpm -ihv rpmforge-release*.rf.i386.rpm

## For RHEL 6 and CentOS 6
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
# rpm -ihv rpmforge-release*.rf.i686.rpm

For RHEL, CentOS & Fedora 64-bit OS

## For RHEL 5, CentOS 5 & Fedora ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
# rpm -ihv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm 

## For RHEL 6 and CentOS 6
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
# rpm -ihv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm

سپس برای نصب

# yum install htop

و برای اجرا از دستور زیر استفاده می کنیم

# htop

نکته ساده : مراحل اول فقط برای دفعه نخست انجام شود و در سایر دفعات فقط برای فراخوانی برنامه از دستور htop در محیط SSH استفاده شود.

نکته ساده : این دستورات باید در محیط SSH و با دسترسی Admin یا Root وارد شوند. دوستانی که به پنل SSH دسترسی ندارند امکان نصب و مشاهده این نرم افزار را ندارند.

نکته ساده : پس از ورود به نرم افزار می توانید کلیه ی آیتم های آن را با ورود به قسمت Setup تغییر دهید. بهتر است امتحان کنید.