Matlab

عناوین موجود در این پست :

  1. شروع کار با متلب 


  1. شروع کار با متلب

  • آشنایی با محیط برنامه نویسی در متلب
  • آشنایی با دستورات ابتدایی متلب مانند علائم ریاضی ، دستور نمایش اطلاعات و گرفتن اطلاعات
  • آشنایی با آرایه ها ، حلقه ها و ... سایر خواص برنامه نویسی
  • آشنایی با دستورات رسم نمودار و رویه های دو بعدی و سه بعدی
  • آشنایی با Function ها در محیط متلب
  • چندین مثال کاربردی از هر قسمت
  • یافتن ریشه معادلات غیرخطی با متلب
  • ساخت تصویر متحرک از نمودارها و توابع تولید شده در متلب

دریافت فایل قسمت اول آموزش متلب (شروع کار با متلب)