دستور تغییر گروهی نوع کارکترهای دیتابیس برای هر جدول به صورت زیر در Mysql نوشته می شود :
 

 

ALTER TABLE table name CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci ;

که در دستور فوق به جای table name نام کامل جدول نوشته خواهد شد . با این دستور کلیه ی اطلاعاتی که پیش از این نیز در دیتابیس ذخیره شده بودند به UTF-8 تبدیل خواهند شد .
در صورتی که نمی خواهید اطلاعات قبلی دستخوش تغییر شوند از این دستور استفاده کنید :

 

ALTER TABLE table name COLLATE utf8_general_ci;